Om Evje Pistolklubb

Evje pistolklubb - EPK

EPK ble stiftet i 6. august 1972, og har i dag ca. 120 medlemmer.

Evje Pistolklubb er tilsluttet Norges Skytterforbund, gjennom Aust-Agder Skytterkrets. Klubben har skyttere på flere nivåer, fra nybegynnere til meget gode konkurranseskyttere. Klubben savner og etterlyser ungdomsgruppene, men kan stille med de fleste voksen- og veteranklassene. Vi trener inne i Otrahallen på vinterstid, resten av året trener vi utendørs på Y2 skytefelt, Evjemoen. Pistolklubben arrangerer flere banestevner gjennom året. Alle stevner som arrangeres av EPK, arrangeres etter reglementet til NSF. Vi arrangerer nybegynnerkurs når tilstrekkelig antall deltakere melder sin interesse, normalt på vårparten. Pistolskyting er en morsom og krevende aktivitets- og konkurransesport, som alle kan drive med. Evje pistolklubb etterlyser flere skyttere, spesielt yngre skyttere!

Så velkommen til Evje pk, alle interesserte i pistolskyting.

 

Nybegynnerkurs

Alle søkere som ønsker å skyte med kruttvåpen og ikke er medlem i annen pistolklubb, og heller ikke har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, må gå på obligatorisk nybegynner/sikkerhetskurs.

Hvis du har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, eller har fått opplæring på håndvåpen i forsvaret eller i politiet, må du dokumentere dette. Hvis du ikke kan dokumentere fullført kurs, skal kurset gjennomføres i godkjent pistolklubb før fullverdig medlemskap kan tegnes.

 

Kontingent

Ordinært medlemskap: kr. 700,-
Familie medlemskap : kr. 350,- pr. medlem.
Æresmedlem: 0,-

Junior og ungdom betaler ikke kontingent til krets og forbund.
Kontingenten inkluderer Forbundskontingent kr 225,- og kontingent til Aust-Agder skytterkrets kr 40,-
Medlemmene får tilsendt bladet skytternytt, fra forbundet.
Klubben dekker skivemateriell, til trening/konkurranse i regi av klubben.

 

Treningstider

Torsdager i Otrahallen på vinteren og Y2 Evjemoen på sommeren, kl. 18.00-21.00.

 

Skytereglement pistol

Skyte- og banereglement gjelder for all skyting i regi av Evje Pistolklubb, både ved organisert trening og når man driver egentrening på banene.

Generelt

All skyting på pistolbanen skal foregå etter nedenstående regler og forøvrig på den måte som klubben bestemmer.

Det er strengt forbudt å skyte med våpen eller ammunisjon som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet.

Geværskyting er ikke tillatt. Heller ikke skyting med maskinpistol. Det er bare medlemmer av skytterlag som har tillatelse til å benytte banen. Skyting skal foregå i de stillinger og etter de programmer og regler som er angitt i reglementet.

Skyting mot blikkbokser, tomflasker etc., eller gjenstander som kastes opp i luften er strengt forbudt.

Personer som ikke overholder reglene vil bli bortvist fra banen. I grovere tilfeller vil forholdet bli anmeldt.

Sikkerhetsregler

 1. Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke.
 2. Ta aldri i et våpen uten straks å forsikre deg om det ikke sitter en patron i kammer eller magasin.
 3. Du skal alltid behandle et våpen som om det var ladd.
 4. Rett aldri et våpen mot noen.
 5. Våpenet må aldri røres så lenge det oppholder seg folk foran standplasslinja.
 6. Når våpenet er ladd skal munningen holdes ned mot bakken og i retning framover mot skivene.
 7. Lading og fylling av magasin skal bare foretas på standplass. Ladd våpen må aldri medtas utenfor standplass.
 8. Kommando ANVIS: Før skytteren forlater sin plass ved skyte-benken, skal magasinet være tatt ut og sluttstykket trukket tilbake. Ved revolver; hanen nedspent og sylinderen vridd ut. Når skytingen er endelig ferdig, skal skytteren alltid forvisse seg om at både kammer og magasin er tomt, før våpen presenteres for kontroll av standplassleder eller tilsvarende.
 9. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og er forpliktet til å kjenne og overholde reglementets bestemmelser.
 10. Skyte-lederen (standplassleder) har plikt og myndighet til å vise bort enhver som viser uforsiktighet på banen. Men hverken leder eller klubb er ansvarlig for ulykker som måtte inntreffe, på grunn av forsømmelighet, uforstand eller manglende erfaring hos skytteren, eller andre grunner til uhell.
 11. Oppbevar våpen og ammunisjon godt forvart og avlåst for uvedkommende, mindreårige spesielt.
 12. Reglene som her er nevnt skal overholdes, uansett om det er stevne eller trening. Unngå unødvendig støy når du kommer inn på standplass, hvor det skytes. Under et stevne skal du vente med å komme inn på standplass, mens skytingen pågår- til standplassleder gir tydelig beskjed om dette.

Sikkerhetsregler på standplass (tillegg)

 1. Ordre og instruksjoner fra standplassleder skal etterkommes under trening. Standplassleder har absolutte fullmakter til å organisere treningen slik han/hun finner det forsvarlig. Standplassleders avgjørelse er endelig.
 2. All skyting og anvisning skal foregå etter kommando og ingen starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra standplassleder.
 3. Pistolen skal legges synlig på bordet med åpent kammer og magasin løst ved siden. Kammeret skal vende opp slik at alle kan se at det ikke er ladd.
 4. Etter hver serie skal våpenet tømmes og legges på tilsvarende måte som beskrevet under pkt. 3. På kommando -Tøm Våpen!
 5. Ingen skal berøre våpen så lenge noen er framme ved skivene eller foran skytelinja, eller før standplassleder har gitt ordre om ladning.
  Brudd på dette punktet vil kunne føre til bortvisning uten nærmere diskusjon. Ref. pkt 1.
 6. Etter avsluttet skyting kan standplassleder pålegge en av skytterne å bli tilbake på standplass, for kontroll med våpnene, mens de andre anviser. Denne tjenesten går på omgang mellom skytterne.
 7. Dersom en skytter får klikk eller forkiling skal det på vanlig måte gis tegn til standplassleder om dette. Erfarne skyttere vil i hovedregel rette feilen selv (dog jfr. gjeldene regler for rett til omskyting etc.).
 8. Standplassleder vil i enkelte tilfeller få hendene fulle når det oppstår funksjonerings feil. Det må ikke forekomme mas på standplassleder under slike situasjoner.
  Berørte skyttere skal, forholde seg rolig, og avvente de kommandoer som kommer.
 9. Etter avsluttet skyting skal skytterne forbli på sine plasser og avvente inspeksjon. Deretter skal våpnene pakkes bort før siste omgang anvises eller dømmes.
 10. Opprydding på standplass er et kollektivt ansvar - alle må bidra i ryddearbeidet.

Regler ved utlån av klubbvåpen

 1. Våpenet skal hentes ut fra ansvarshavende i god tid før skytingen starter.
 2. Pistolen skal legges synlig på bordet med åpent kammer og magasin løst ved siden. Kammeret skal vende opp slik at alle kan se at det ikke er ladd.
 3. Ingen skal berøre våpen så lenge noen er framme ved skivene, eller før standplassleder har gitt ordre om ladning.
 4. Dersom noen må stille på siktene eller skjeftet ber man om hjelp til dette. Våpenet skal ikke fjernes fra standplass.
 5. I det øvrige gjelder sikkerhetsregler for opptreden på skytebaner.

Klubben disponerer:

 • 5 dommere/skyteledere:
  Terje Johansen, Roar Lislevand, Olaf Åvitsland, Tore Njå og Tor Andre Opås.
 • 1 dommerinstruktør:
  Terje Johansen
 • 1 tjueskivers utendørsbane 25 m. (Evjemoen Y2)
 • 1 tiskivers utendørsbane 50 m. (Evjemoen Y2)
 • 1 tiskivers innendørsbane 25 m. (Otrahallen)
 • 1 femskivers innendørsbane 10 m. luft. (Evjemoen Y2)

Søknadsskjema om medlemskap i Evje Pistolklubb

Evje Pistolklubb rev. pA 12. oktober 2014

GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276